Срива на AAX: Какво би било различно, ако AAX се регулираше от MiCA?

В момента представляваме клиент на AAX, базиран в ЕС, чиито крипто активи бяха блокирани след срива на AAX, който премина през процес на ликвидация и несъстоятелност, ръководен от Quantuma international.

срив-на-aax
hong-kong-crypto-борса-aax

Какво се случва с AAX понастоящем?

AAX беше доставчик на крипто активи, който предлагаше онлайн платформа за търговия с крипто активи и производни, свързани с тях(1).

На уебсайта си AAX се позоваваше на няколко юрисдикции: Atom Holdings (в официална ликвидация), регистрирана на Каймановите острови, и нейните дъщерни дружества:

AAX в ликвидация
 1. AAX Limited, регистрирана на Сейшелските острови
 2. AAX Asia Private Limited (в ликвидация), дружество, регистрирано в Сингапур
 1. AAX Singapore Private Limited (в ликвидация), дружество, регистрирано в Сингапур
 1. Atom Holding Limited, дружество, регистрирано в Малта
всичко за срива на aax
 1. AAX Exchange (Malta), дружество, регистрирано в Малта
срива-на-aax
 1. Atom International Technology Limited, регистрирано в Хонконг, с Quantuma Advisory Ltd., дружество, регистрирано в Англия и Уелс

Брокерът предлагаше три типа услуги. Първата е спот търговията, която позволява да се търгува един вид крипто актив за друг. На второ място, търгуване с фючърси, които се позовават на индекса на спот цените на криптоактивите. Третата е извънборсовата търговия – услуга за търговия, която улеснява директната продажба и покупка на криптоактиви(1).

Понастоящем AAX е в процедура на ликвидация, като според съобщенията брокерът е решил да обяви несъстоятелност и да осребри всичките си активи. AAX преустанови услугите си на 13 ноември 2022 г. в следствие на предполагаема злонамерена атака, при която брокерът е останал неспособен да повери балансите на клиентите и да позволи на хората да изтеглят своите крипто активи(2). Понастоящем се провежда вътрешно разследване.

В светлината на скорошното влизане в сила на новия Европейски регламент за пазарите на крипто активи “MiCA”(3), бихме могли да се зададем въпроса какво би било различно за инвеститорите в този случай, ако AAX се регулираше от MiCA.

Каква защита осигурява MiCA в случай на ликвидация на доставчик на крипто услуги?

Според MiCA, AAX би могъл да се класифицира като емитент на крипто активи (токена AAB) и доставчик на услуги за крипто активи и следователно ще подлежи на специфичен набор от правила, които имат за цел да осигурят по-голяма защита на инвеститорите. 

1. Основни предимства

Основните предимства, които клиентите на  AAX’s биха имали ако MiCA беше влязла в сила могат да се обобщят по следния начин:

 1. AAX ще бъде подчинен на юрисдикция на ЕС.

В конкретния случай, след обширна проверка можем да потвърдим,  че AAX извършва дейността си под две структури. В Малта. Въпреки това, въз основа на информацията, която нашият клиент предостави, не можем да потвърдим, че AAX в Европа работи под тяхно ръководство.

 1. AAX ще бъде задължен да съхранява активите на клиента, отделени от собственото му имущество, без право на регресен иск от кредиторите на AAX в случай на собствената му несъстоятелност(4).

  Това е най-добрата сигурност за търговците, тъй като техните крипто активи трябва да се съхраняват в отделни портфейли и да са незабавно достъпни в случай на фалит.

 1. За токена на AAX (AAB) AAX ще бъде задължен да публикува информационен документ (т.нар. бяла книга) със задължителни изисквания за оповестяване, като например характеристиките, функциите и рисковете на крипто активите, също така обща информация за емитента, за правата и задълженията, свързани с крипто активите, за основната технология, използвана за тези активи, и за свързаните с нея рискове и т.н..(3)
 1. AAX ще се подчинява на правилата за гражданска отговорност, които следва да се прилагат към емитентите на крипто активи и техния управителен орган за информацията, предоставена на обществеността чрез бялата книга за крипто активите.
 1. AAX ще бъде отговорен за загубите, настъпили в резултат на инциденти, които могат да му бъдат приписани, в максимален размер на пазарната стойност на активите към момента на загубата(4).
 1. AAX ще трябва да разполага с изчерпателен набор от правила за поведение, предназначени специално за защита на активите на клиентите.:
 1. Задължителни клаузи в договорите за отговорно пазене с клиенти (например задължителните клаузи съдържат естеството на предоставяната услуга и описание на тази услуга, средствата за комуникация между доставчика на услуги за крипто активи и клиента, включително системата за удостоверяване на клиента, описание на системите за сигурност, използвани от доставчика на услуги за крипто активи, таксите, прилагани от доставчика на услуги за крипто активи, приложимото към договора право)
 2. Водене на регистър на позициите на името на всеки клиент, включително правила и процедури за гарантиране на съхранението им и свеждане до минимум на рисковете от загуба поради измама, киберзаплахи и небрежност.Facilitating exercise of client rights (for example granting clients the ability to file complaints with crypto-asset service providers free of charge)
 3. Adopting a procedure for returning crypto-assets as soon as possible(4)

Нашето заключение

Клиентите на AAX биха били в по-добра позиция, ако AAX беше регулирана съгласно MiCA. Както обаче посочи Верена Рос, председател на ЕОЦКП, въпреки че прилагането на MiCA е стъпка напред, трябва да се отбележи, че няма такова нещо като сигурен криптоактив и че потребителите трябва да са наясно, че MiCA не осигурява същата защита като тази, която съществува за традиционните финансови продукти(5). ЕС прави крачка напред към разрешаването на това статукво, като въвежда MiCA и предоставя на инвеститорите начини за защита на активите им срещу недобросъвестни фирми и ненадеждни практики. Със сигурност, ако AAX се регулираше от MiCA, потребителите щяха да загубят значително по-малки суми от своите криптоинвестиции поради по-високото ниво на защита, което MiCA предлага.

Ако смятате, че вашият брокер носи отговорност за загубите ви, свържете се с нас и ние ще ви предоставим безплатен предварителен анализ на случая.

Източници:

 1. https://web.archive.org/web/20220126233619/https://www.aax.com/legal-privacy/terms-of-use/
 2. https://www.coindesk.com/business/2022/11/30/hong-kong-crypto-exchange-aax-unlikely-to-reopen-former-comms-chief-says/#:~:text=The%20exchange%20shuttered%20on%20Nov.&text=AAX%20shuttered%20its%20services%20on,it%20will%20ever%20fully%20reopen
 3. https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1114 
 4. https://www.arendt.com/jcms/p_129645/en/mica-voted-get-ready-fornew-eu-regulation-on-crypto-assets-markets
 5. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter2023/html/ssm.nl230816.en.html

Отказ от отговорност:

Мрежата на адвокатите за финансови измами има за цел да информира частните инвеститори (трейдъри) за потенциални злоупотреби от страна на Форекс и CFD брокери. Нашата мисия е да подпомагаме и защитаваме трейдърите, когато се сблъскат с брокерски практики, които противоречат на техните интереси. 

Статиите ни имат за цел да предупреждават, споделят и информират обществеността за правните рискове, свързани с Форекс и участниците в него. Търговията с финансови продукти и договори за разлика, както и инвестирането в онлайн платформи носят правни рискове. 

Статията е написана добросъвестно, въз основа на публична информация и свидетелства на клиенти, валидни към момента на публикуване. Нашите статии се отнасят до защитата на интересите на физическите лица в онлайн инвестиционните платформи и се публикуват в съответствие с правото ни да информираме обществеността за нашата дейност. Тази статия не представлява правен съвет.

If you feel that your broker is liable for your losses, please contact us and we will provide you with a free preliminary analysis of the case.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors