Социалната търговия и инфлуенсърският маркетинг: към по-строга регулаторна рамка? 

Какво е „социална търговия“? 

Социалната търговия се отнася до използването на опита на даден търговец за извършване на финансови транзакции. Демократизирана след появата на новите технологии, позволяващи разработването на специализирани платформи, социалната търговия все пак е дейност, която има както предимства, така и недостатъци. 

Двата основни типа социална търговия са „търговия с копиране на сделки“ (копи трейдинг) и „огледална търговия“. Търговията с копиране на сделки включва имитиране на конкретна операция, извършена от друг търговец, докато огледалната търговия копира цялата стратегия и финансовите операции, извършени от друг търговец. Благодарение на специализираните платформи огледалната търговия вече може да се извършва с помощта на алгоритъм, който идентифицира печеливши стратегии и сделки. Това означава, че тези две социални практики за търговия оставят отворена врата за злоупотреби и манипулиране на пазара. 

Още през 2017 г. беше установена връзка между „огледалната търговия“ и техниките за пране на пари, като бяха поставени под съмнение действията на Deutsche Bank и нейните вътрешни операции с различни валути. Оттогава насам изглежда, че един от приоритетите на Европейския съюз е да установи регулаторна рамка за хармонизиране на европейските пазари, ограничи неправомерните действия от страна на брокерите и защити потребителите на финансови продукти. Въпреки това все още изглежда трудно да се определи къде е отговорността, особено когато физически лица действат като трети страни между брокера и индивидуалния инвеститор.

Ролята на инфлуенсърите в социалната търговия

От миналата година насам избухнаха многобройни скандали, свързани с промотирането на сложни финансови продукти от страна на инфлуенсъри и създатели на съдържание за тяхната аудитория. Сред тях е и двойката инфлуенсъри Марк и Наде Блата, които бяха обвинени в организирана измамаизползвайки техните платформи за социални мрежи. 

Двойката популяризираше „копи трейдинг“ на своята аудитория, без да има никакъв реаленпредварителен опит в инвестирането в сложни, високорискови финансови продукти. В резултат на това, лицата, които са се доверили на това, което е изглеждало като надежден инвестиционен съвет, са загубили своя капитал. В действителност търговското партньорство с платформата за търговия е било прикрито, а поемането на риск, свързан със сложния финансов продукт, – скрито. 

Нарастващата известност на определени лица в социалните мрежи даде възможност за редица злоупотреби, жертва на които станаха доверчиви частни инвеститори. За да разберем механизмите, които стоят зад подобни (невинаги съзнателни) нарушения на доверието, можем да се обърнем към принципите, изложени от Робърт Чалдини в книгата му Влияние: Психологията на убеждаването, и по-специално глава 5, посветена на условността и асоциирането с идеи. Според него, когато се установи връзка, тя ще даде по-постоянни резултати, ако е по-скоро положителна, отколкото логична. Приложено към инфлуенсърите, това означава, че тяхната аудитория ще бъде по-възприемчива към продуктите, които предлагат. Индивидът, който следва инфлуенсъра, ще имитира това, което последният прави и промотира, защото вече е в състояние на приемане и усвояване на неговото съдържание.

Рамка за маркетинг на инфлуенсъри

Ако не е необходимо инфлуенсърът да е експерт в областта на това, което промотира, той просто се превръща в трета страна между купувача и маркетинга на продукта. Следователно един недобросъвестен брокер, действащ извън всякаква регулаторна рамка (напр. нерегулиран, офшорен), би имал интерес да привлече инфлуенсър с цел да разшири търговския си обхват.

На 09 юни във Франция влезе в сила Закон n˙2023-451, чиято цел е да регулира търговската дейност на инфлуенсърите и да се бори със злоупотребите на инфлуенсърите в социалните мрежи. Неговата цел е да установи отклоненията, извършени от известни лица, когато става въпрос за търговски практики онлайн, и да определи обхвата на действие. Всъщност досега беше сложно да се прецени дали определени препоръки на инфлуенсъри представляват изявления с търговска цел. Първият член на този закон има за цел да дефинира понятието „медийно влияние“:

Превод: 
„Физически или юридически лица, които срещу заплащане използват репутацията си сред своята аудитория, за да предават съдържание на обществеността по електронен път с цел пряко или косвено популяризиране на стоки, услуги или каквато и да е кауза, извършват дейност чрез оказване на търговско влияние чрез електронни средства.“

Това повдига въпрос за отговорността: носи ли отговорността инфлуенсърът, търговски партньор без опит, за продукта, който промотира? Индивидуалният инвеститор носи ли отговорност за доверието, което е гласувал на инфлуенсъра популяризиращ даден продукт? Ето какво гласи законът за промотирането на финансови продукти:

Превод:
„V.-Забранява се прякото или непрякото промотиране на следните финансови продукти и услуги от лица, които извършват дейност свързана с рекламиране чрез електронни средства: 
1° Финансови договори по смисъла на член L. 533-12-7 от Паричния и финансов кодекс на Франция; 
2° Предоставянето на услуги, свързани с цифрови активи, по смисъла на член L. 54-10-2 от същия кодекс, с изключение на тези, за чието предоставяне рекламодателят е регистриран съгласно условията, предвидени в член L. 54-10-3 от посочения кодекс, или е одобрен съгласно условията, предвидени в член L. 54-10-5 от същия кодекс; 
3° Публични предложения на токени по смисъла на член L. 552-3 от същия кодекс, освен когато рекламодателят е получил визата, предвидена в член L. 552-4 от същия кодекс; 
4° Цифрови активи, с изключение на тези, свързани с услуги, за които рекламодателят е регистриран съгласно условията, посочени в член L. 54-10-3 от същия кодекс, или одобрен съгласно условията, посочени в член L. 54-10-5 от същия кодекс, или когато рекламодателят не попада в обхвата на членове L. 54-10-3 и L. 54-10-5 от същия кодекс. 
При неспазване на разпоредбите на настоящото V се налагат санкциите, предвидени в член L. 222-16-1, пета алинея и член L. 222-16-2, предпоследна алинея от френския Кодекс за защита на потребителите.
Съвсем ясно се вижда, че брокерът е глобално отговорен за последиците от своите действия. Ако брокерът е наясно с ограниченията и опасностите на финансовия продукт, който предлага, и реши да го популяризира чрез неопитна трета страна, той въвежда в заблуждение както търговските си партньори, така и бъдещата клиентела, която те ще му доведат.“

И все пак практиките, които не отговарят на изискванията, не засягат всички брокери, а отговорността на европейския регулатор е да защитава финансовите пазари. Всъщност в член 6 от закона се посочва, че инфлуенсърите са отговорни за проверката на истинността на продукта, който промотират, и на информацията, свързана с него. В резултат на това инфлуенсърът вече не може да възприема ролята на невинна трета страна, която не е обвързана с продукта, който подкрепя, или с аудиторията си; сега той носи отговорност за това, което промотира, и задължение за прозрачност спрямо лицата, които следят дейността му и са склонни да последват съветите му.

За да обобщим основните моменти на този закон, следва да отбележим, че е започнал процес на размисъл относно индивидуалната и колективната отговорност. Под егидата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и на директивата MiFID II брокерите и другите организации, предлагащи продажба на финансови продукти, са обект на регулации, като по този начин се осигурява баланс между необходимостта да се развива собствената дейност и зачитането на клиентите и техните лични интереси. 

Сега трябва да се каже, че клиентът на такива финансови продукти носи отговорност за своите инвестиции и за избора, който прави по отношение на своя капитал. Новият закон променя нещата с това, че прави отговорна и третата страна, която популяризира този вид финансов продукт, както и медийната платформа, която дава възможност за разпространение на тази информация. Това е безпрецедентен случай не само във Франция, но и в Европа, и можем само да се надяваме, че подобни мерки ще бъдат предприети в европейски мащаб – както на равнище ЕС, така и във всяка държава-членка.

Адвокати срещу финансови измами защитават жертви на злоупотреби

Адвокатите от нашата мрежа са се посветили на подпомагането на лица, които са станали жертва на несъответстващи на правилата практики, когато става въпрос за онлайн търговия. Имаме доказан опит в успешното представляване на интересите на нашите клиенти – частни инвеститори. Независимо дали става въпрос за предоставяне на непрозрачна или дори погрешна информация, обещания за сигурна печалба или манипулиране на пазара, нашият опит ще бъде на Ваше разположение при разрешаването на Вашия спор. 

Ако смятате, че сте станали жертва на някои неправомерни практики, и сте претърпели значителна загуба на инвестиционния си капитал, свържете се с нас, за да оценим шансовете Ви за положително разрешаване на Вашия случая и възстановяване на загубените Ви средства.

Отказ от отговорност:

Мрежата на адвокатите за финансови измами има за цел да информира частните инвеститори (трейдъри) за потенциални злоупотреби от страна на Форекс и CFD брокери. Нашата мисия е да подпомагаме и защитаваме трейдърите, когато се сблъскат с брокерски практики, които противоречат на техните интереси. 

Статиите ни имат за цел да предупреждават, споделят и информират обществеността за правните рискове, свързани с Форекс и участниците в него. Търговията с финансови продукти и договори за разлика, както и инвестирането в онлайн платформи носят правни рискове. 

Статията е написана добросъвестно, въз основа на публична информация и свидетелства на клиенти, валидни към момента на публикуване. Нашите статии се отнасят до защитата на интересите на физическите лица в онлайн инвестиционните платформи и се публикуват в съответствие с правото ни да информираме обществеността за нашата дейност. Тази статия не представлява правен съвет.

If you feel that your broker is liable for your losses, please contact us and we will provide you with a free preliminary analysis of the case.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors